ආරම්භයේ දී, එය විය හැකි, බය හිතෙන කතා කරන්න ගැහැණු, නමුත් වරක් ඔබ කතා ආරම්භ, සබඳතා ගොඩනැගීම පහසු බවට පත් වෙයි

එය සමාගමේ සාකච්ඡා වේදිකාවේ, ආලය අඩවිය, හෝ සමඟ අමුත්තන් ක්රීඩා, එහි සරල පියවර ඔබට උපකාරී වනු ඇත බව ලබා විශ්වාසය ඔබ ඇතුල් කිරීමට අවශ්ය සාකච්ඡා කෙල්ලෙක් එක්ක

About