ඔන්ලයින් වීඩියෝ චැට් සිට වෙබ් කැමරාව, මෙම සංවාද, සැබෑ කාලය තුල, පරම නිදහස් හා ලියාපදිංචි තොරව! එය යැවීමට, විනාඩියෙන් ඔබ හමුවීමට කෙනෙක්.

රිද්මය අද ජීවිතය විරාමයක් නොවන බව අප ගියේ ඕනෑවට වඩා නිදහස් කාලය.

නමුත් සන්නිවේදන අනෙක් අය සමග ප්රකාශනයකි අපේ ම, අපේ හැඟීම්, සබඳතා බව අපි අනෙක් අය සමග වේ වර්ගය හා පොදු ලාලසාවන්

About